„W poszukiwaniu definicji życia”

Sympozjum poświęcone pamięci dr. Krzysztofa Chodasewicza

plakat15 grudnia 2016 w Instytucie Filozofii Uniwersytetu Wrocławskiego odbyło się Sympozjum poświęcone pamięci Dr. Krzysztofa Chodasewicza (1982-2016). Sympozjum zgromadziło przedstawicieli różnych ośrodków i instytucji naukowych, przyjaciół, znajomych, ale i najbliższą rodzinę przedwcześnie zmarłego Filozofa. Wydarzenie to było świadectwem wysokiego poziomu naukowych dokonań Krzysztofa Chodasewicza, jak i głębokiego poruszenia, które w środowisku filozoficznym wywołała Jego niespodziewana śmierć.

Instytucjonalnymi organizatorami Sympozjum były m.in. Instytut Filozofii UWr, gdzie Krzysztof Chodasewicz zdobył tytuł magistra oraz stopień doktora filozofii, Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk oraz Wydział Filozofii i Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego, z którymi w ostatnich latach współpracował.

KCH

Kolejni prelegenci w swoich wystąpieniach łączyli osobiste wspomnienia z rozważaniami zainspirowanymi pracami naukowymi Krzysztofa Chodasewicza. Jego prace koncentrowały się przede wszystkim na problemach z zakresu filozofii biologii, a w szczególności na problemie definicji życia, ale poruszały też zagadnienia z zakresu filozofii umysłu czy szerzej – kognitywistyki (np. problem psychofizyczny czy problem świadomości zwierząt). Podobne zagadnienia podejmowali też kolejni prelegenci. Sympozjum otworzył prof. Marek Łagosz – opiekun pracy magisterskiej i promotor doktoratu Krzysztofa Chodasewicza. Wśród prelegentów byli też m.in. prof. Włodzimierz Ługowski, Kierownik Zespołu Filozofii Przyrody IFiS PAN, w którym Krzysztof Chodasewicz realizował swój projekt badawczy, oraz prof. Mieszko Tałasiewicz, który kierował Instytutem Filozofii UW w czasie, gdy Krzysztof Chodasewicz prowadził w Uniwersytecie Warszawskim zajęcia zlecone. Janusz Chodasewicz, ojciec Krzysztofa, w trakcie Sympozjum wygłosił poruszające wspomnienie. W Sympozjum wzięli czynny udział także dr Andrzej Gecow, dr Joanna Gęgotek, prof. Krzysztof Łastowski, dr Łukasz Nysler, dr Bartłomiej Skowron, dr hab. Krzysztof Szlachcic, dr Michał Głowala, dr Katarzyna Kuczyńska, Adrian Stencel, Adam Golański.

Druga część Sympozjum, która odbyła się w Panato Café – miejscu spotkań Filozoficznych Wtorków, miała w większym stopniu charakter osobistych wspomnień. Przyjaciele z lat studenckich, ale i z ostatnich lat, przedstawili żywy i sugestywny portret Krzysztofa Chodasewicza – człowieka, przyjaciela, niezłomnego filozofa.

Patronem medialnym Sympozjum było czasopismo Filozofuj!